ข่าวกิจการนิสิต [207] 
 การสำรวจนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบปัญหาขั้นวิกฤติในการศึกษาเล่าเรียน [1 หน้า]
 ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11  [ หน้า]
 ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/i9aAygmCdPn4X7N8A  [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 นิสิตที่ประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือก สามารถแจ้งรายชื่อพร้อมทั้งประวัติและผลงาน มายังงานกิจการนิสิต [21 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สามาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น [ หน้า]
 บริษัทแหลมทองสหการประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบใหม่ [5 หน้า]
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิตกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 [26 หน้า]
 การยื่นขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย [ หน้า]
 การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ หน้า]
 การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ Always KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ หน้า]
 แบบยืนยันการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานนิสิต (Student Project) ในงานประชุมวิชาการ ASCN2020 (ASCN conference 2020)  [ หน้า]
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนของกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (นิสิตภาคปกติ) [1 หน้า]
 ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธื์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. เวลาสัมภาษณ์คนละ 10 นาที [1 หน้า]
 ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี พร้อมเหรียญรางวัลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ขอให้นิสิตมาติดต่อรับเหรียญที่ห้องงานบริการการศึกษาชั้น 5 ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 ก.ค. - 31 สิงหาคม 2563 [ หน้า]
 ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี พร้อมเหรียญรางวัลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 และ ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อ มารับเหรียญเรียนดีที่พี่บู ชั้น 5 ห้องงานบริการการศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ในระหว่างวั [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ KU BUDDY ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสสร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติฯลฯ โดยสามารถลงทะเบียนตาม QR Code ตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 29 ก.ค. 2563 [ หน้า]
 ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด [ หน้า]
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  [2 หน้า]
 ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตพัฒนาศักยภาพด้วยระบบเรียนออนไลน์ Coursera [2 หน้า]
 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนของกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 [2 หน้า]
 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 โดยส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 [12 หน้า]
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง งดการฝึกงานประจำภาคฤดูร้อน และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 [1 หน้า]
 กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาพยาบาลให้นิสิตทราบ [2 หน้า]
 ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ [ หน้า]
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา  [ หน้า]
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ครั้งที่ 7 [ หน้า]
 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ Intensive English in Penang, Malaysia [ หน้า]
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 1  [4 หน้า]
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ และให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์หอพักซอยพหลโยธิน 45 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควิดีโอ [ หน้า]
 ขอสถาบันช่วยสนับสนุน เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ ปรับพฤติกรรมการเล่นมือถือ เป้นสนุกกับการบริหารห้างออนไลน์ [ หน้า]
 ขอเชิญนิสิตในสังกัดสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [7 หน้า]
 ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา [ หน้า]
 ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะทักษาด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) โดยการรับรองของสำนักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) [6 หน้า]
 มูลนิธิ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 ขอแจ้งการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [10 หน้า]
 ขอสํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการฝึกงาน 200 ชม. ภายในวันที่ 31 พ.ค. 62 นะคะ [1 หน้า]
 กําหนดการส่งรายงานการฝึกงาน 200 ช.ม. (ภายใน 3 สัปดาห์หลังเสร็จสินการฝึกงาน) [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและ มก. ประจำปีการศึกษา 2561 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและ มก. ประจำปีการศึกษา 2561 [2 หน้า]
 กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม [2 หน้า]
 ขอให้นิสิตเข้าระบบเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ KU-EXITE [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 28 (KU Jobfair 2019) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการภาพถ่ายของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนิทรรศการจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2562 [2 หน้า]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 [5 หน้า]
 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่งงานว่าง [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์2 โครงการ 1.โครงการโลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 2.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 14 [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ด้านวินัยนิสิต  [ หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์งดแจกถุงพลาสติกในร้านค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานท่านใสวันจัดโครงการ ส่งเสริมรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว [ หน้า]
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 [9 หน้า]
 โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณรักษ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรทางด้าน เทคนิคการสัตวแพทย์ [2 หน้า]
 โรงพยาบาลสัตว์ เมก้าเพ็ท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรทางด้าน เทคนิคการสัตวแพทย์ [2 หน้า]
 บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2562 [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกาาต่อในโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ [3 หน้า]
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับปีการศึกษา 2562 [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หางาน [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กำหนดการส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (่jobsa) [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561  [1 หน้า]
 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Caltex Fuel Your School Ep.4 [2 หน้า]
 ประกาศแจ้งให้นิสิตไปลงชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบ [ หน้า]
 ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 [ หน้า]
 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ [7 หน้า]
 รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี พร้อมเหรียญรางวัลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไอเดียสุดจี๊ด IN KU  [2 หน้า]
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ [6 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง [6 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไอเดียสุดจี๊ด IN KU [2 หน้า]
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561  [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ไม่ส่อและทุจริตการสอบ [3 หน้า]
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น(หนังสั้น) ระดับอุดมศึกษา 2561 [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี [11 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ [4 หน้า]
 โครงการประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย [ หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management Workshop) [7 หน้า]
 ขอให้คัดเลือกนิสิตเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ [9 หน้า]
 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability [10 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญนิสิตร่วมจัดกิจกรรมภายในงานตลาดนัดอิ่มเกษตร [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup inspiration and workshop ภายใต้โครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme [20 หน้า]
 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน [2 หน้า]
 ขอความร่วมมือในการส่งนักศึกษาในงาน 2018 IYF World Culture Camp [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธืนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน KU START UP#2 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ 'เลือกตั้งองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2561' [6 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership development program [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership development Program [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ [1 หน้า]
 บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีหลายตำแหน่ง [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ KU Buddy [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2561 [8 หน้า]
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต [7 หน้า]
 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์สุขภาวะนิสิต : KU Happy place center [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต [1 หน้า]
 ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC Volunteers (รุ่นที่ 4) [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์งาน "Halloween" โดยจัดเตรียมพื้นที่ให้นักศึกษาจำหน่ายสินค้าทุกประเภท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ พลาซ่า ลากูน ลาดพร้าว-วังหิน [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนำส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ [2 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (jobsa) [3 หน้า]
 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [6 หน้า]
 ขอเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงาน สัตวแพทย์-สัตวบาล 2560 (Job Fair 2017) [2 หน้า]
 กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 [9 หน้า]
 ร้านสหกรณ์ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา [1 หน้า]
 ประกาศเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. [5 หน้า]
 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 ประขาสัมพันธ์ข่าวสารด้านกิจการนิสิต [2 หน้า]
 ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาในสังกัดร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 3 [7 หน้า]
 รับสมัครคัดเลือกเยาวชนจำนวน 28 คน เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 (the XIXth World Youth and Students Festival) ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย [9 หน้า]
 ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Public Speaking 2017 และการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ในหัวข้อ 'International Business and Tourism in the 21st Century' ประจำปี 2560' [14 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตใหม่ [2 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ.2) [11 หน้า]
 ขอให้คัดเลือกนิสิตเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ [6 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [4 หน้า]
 คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 [16 หน้า]
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 [12 หน้า]
 โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ [8 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ นิสิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ [3 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์จัดหาบุคลากรประจำโรงพยาบาลรักาาสัตว์ป่วยอนาถา [1 หน้า]
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งเเวดล้อม [5 หน้า]
 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 [5 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [11 หน้า]
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [6 หน้า]
 การให้ความช่วยเหลือนิสิตประสบภัยพิบัติในพื่นที่ภาคใต้ ปี พ.ศ.2560 [5 หน้า]
 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด [2 หน้า]
 รับสมัครนักศึกษารุ้่นใหม่เข้าร่วมโครงการ THE NEXT GEN [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 [12 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตที่สนใจเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุน [27 หน้า]
 เชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรของเครือข่ายเกษตรราชภัฎ ครั้งที่ 3 [4 หน้า]
 แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย [4 หน้า]
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 [5 หน้า]
 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ 'รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่' ประจำปี 2560 [12 หน้า]
 ขอเชิญบุคลากรและนิสิตทั่วไปเข้าร่วมโครงการเกษตรศาสตร์วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2559 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ MAYA YOUNG TALENT 2017 [2 หน้า]
 แนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมนิสิต หรือหลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตตามโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร [7 หน้า]
 ขอให้เสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยสิทธิบัตรทองฟรีสำหรับนิสิต [10 หน้า]
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา [11 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา 'ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร' ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2559 [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตใหม่ [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีแการศึกษา 2559 [11 หน้า]
 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 6 [12 หน้า]
 การเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission [7 หน้า]
 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน [17 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ 'ต้นกล้าจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ' [1 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 [9 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต [11 หน้า]
 มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 [2 หน้า]
 ประกาศการแจ้งข้อมูลนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2 หน้า]
 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 [5 หน้า]
 ระเบียบการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ 'ทุนส่งน้องเรียนจบ' ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอุดมศึกษาภายในวันที่ 19 มกราคม 2559 [8 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการสรรหา 'กุลบุตร-กุลธิดากาชาด' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 [10 หน้า]
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง 'การปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา' [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 จำนวน 21 โครงการ [21 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ [9 หน้า]
 ประกาศการให้ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น [2 หน้า]
 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี) [4 หน้า]
 ขอเชิญส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2558 [3 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแก่นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัคร เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 [2 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 [11 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดมารยาทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558 [6 หน้า]
 กำหนดการ โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2557 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ [1 หน้า]
 ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ You pick...We buy ครั้งที่9 [2 หน้า]
 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศแจ้งให้นิสิตไปลงชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑฺ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (เว็บไซต์ https://Jobsa.ku.ac.th) [1 หน้า]
 ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์-สัตวบาล 2558 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการย้ายสิทธิ์บัตรทอง [3 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย [14 หน้า]
 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน [3 หน้า]
 ประกาศรายชื่อ และเวลาที่นิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 [1 หน้า]
 ขอประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายชุดแต่งกายเรียนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา [5 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ [1 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 และการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนล เชียร์ ชาเลนจ์ 2015 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [3 หน้า]