ข่าวการศึกษา [55] 
 ประกาศ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  [6 หน้า]
 ประกาศ มก. การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น พ.ศ. 2564 สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  [7 หน้า]
 ประกาศ การเปิดภาคการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปีการศึกษา 2564 [1 หน้า]
 ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กลุ่มเรียนวิชา 01423113 สัตววิทยาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 [ หน้า]
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสาร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ [ หน้า]
 กําหนดการรับบัตรประจําตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (KU80) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจําปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ [ หน้า]
 ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ไต้หวัน และญี่ปุ่น ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ว [ หน้า]
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 [10 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์รายวิชาบริการของภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว [3 หน้า]
 ขออนุมัติหลักการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563 [2 หน้า]
 แจ้งกำหนดการยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา [1 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 [2 หน้า]
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์(หลักสูตรปรับปรุง 2560) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร [2 หน้า]
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การทดสอบ General Scholastic Aptitude Test [2 หน้า]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม [ หน้า]
 รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หน้า]
 ประชาสัมพันธ์รายวิชาบริการของภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว [3 หน้า]
 เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง การขอผ่านรายวิชาภาษาจีน และ สอบ Placement Test วิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ในภาคต้นปีการศึกษา 2562 [4 หน้า]
 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตปริญญาโท MCE รุ่นที่ 18 [4 หน้า]
 บัณฑิตวิทยาลัย มก. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 [7 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 [ หน้า]
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [10 หน้า]
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วิชา 01600132 [14 หน้า]
 การจองสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 01362101 Chainese I และ การผ่อนผันรายวิชา 013632101 01362102 และ 01362201 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [3 หน้า]
 รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2 หน้า]
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [10 หน้า]
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 16 -27 ตุลาคม 2560 [1 หน้า]
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 [1 หน้า]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [1 หน้า]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [3 หน้า]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 [6 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) [4 หน้า]
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [14 หน้า]
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) หมู่ 1 [9 หน้า]
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ [1 หน้า]
 ประกาศรายชื่อและลำดับเวลาการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 59 นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณ [3 หน้า]
 กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559  [1 หน้า]
 ประกาศ สถานที่สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2559 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (01600132)  [1 หน้า]
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เปิดรับสมัครนิสิต โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ  [ หน้า]
 เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2559 [2 หน้า]
 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. รุ่นที่ 11  [4 หน้า]
 ด่วน!!!!! ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ขอให้นิสิตที่ลงเรียนรายวิชาดังต่อไป ทราบถึงการเปลี่ยนห้องเรียน  [1 หน้า]
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันทดสอบและวันประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 4/2558 [2 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 [9 หน้า]
 ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ [4 หน้า]
 ประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ [2 หน้า]
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2558 [1 หน้า]
 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในระบบโครงการรับตรง และโควต้าต่างๆ มารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ [1 หน้า]
 ประกาศ คะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (Lovely Pet) รหัสวิชา 01600132 [7 หน้า]
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [1 หน้า]
 กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2557 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (Lovely Pets) รหัสวิชา 01600132 [5 หน้า]